1st Dhwani 2004

Awardee: Pt. Rajshekar Mansur

Artistes: Pt. Rajshekar Mansur, Pt. Shivkumar Sharma, Smt. Priyadarshini Kulkarni, Sri. Biswajit Roy Choudhary, Smt. Kishori Amonkar, Smt Shubha Mudgal.

1st Dhwani 2004
1st Dhwani 2004
1st Dhwani 2004