7th Dhwani 2010

Awardee: Late Pt. R K Bijapure

Artistes: Samanwaya Sarkar & Debapriya Adhikary, Pt. Raghunandan Panshikar, Ms. Manjusha Patil, Pt. Anant Terdal, Sri Shounak Abhisheki, Ms Jayashree Patanekar.

7th Dhwani 2010
7th Dhwani 2010
7th Dhwani 2010